Scite et Cito

Kwaliteit, klachten en geschillen

NAP AF logo cmyk 100511

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling, dan kent SCITE et CITO de volgende gang van zaken.

  1. Bent u onverhoopt niet tevreden over de behandeling, dan is het belangrijk dat u daarin gehoord wordt. Klachten kunnen niet alleen onze persoonlijke werkrelatie verstoren; ze kunnen ook belangrijke elementen van het therapeutisch proces op tafel brengen. Door er met elkaar over te praten kunnen wij helder krijgen wat er aan de hand is, en hoe wij er samen mee om kunnen gaan. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen cliënt en de therapeut het beste werkt. Dus bij klachten is het altijd het prettigst om met elkaar contact op te nemen, te overleggen. Hierbij kunt u ook overwegen om gebruikt te maken van een vertrouwenspersoon van de NVAGT.
  2. Mocht dit geen oplossing bieden en is er sprake van een klacht, dan kunt u deze schriftelijk indienen bij de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)Logo NVAGT
  3. Als zelfstandige zorgaanbieder valt SCITE et CITO onder de Wkkgz en is de behandeling van klachten ondergebracht bij de bij de beroepsvereniging NVAGT / Kerngroep Ethische Vragen (KEV). Zij maken gebruik van het protocol klachtbehandeling. Als de klacht ontvankelijk is wordt u door de KEV doorverwezen naar een onafhankelijke klachtfunctionaris (KF). Dit is voor u kosteloos. De klachtenfunctionaris adviseert over en helpt u bij het formuleren van de klacht en zoekt naar een mogelijke oplossing. De klachtenfunctionaris kan een gesprek tussen cliënt en therapeut opnieuw op gang brengen. Doel van het klachtrecht is het wegnemen van onvrede bij de cliënt en het herstel van zijn relatie met de therapeut. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor bemiddeling en past hoor en wederhoor toe. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Partijen worden door de klachtenfunctionaris op de hoogte gehouden van de voortgang. De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag; wel een verslag van het proces en de afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd. U ontvangt uiterlijk binnen zes weken schriftelijk bericht terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie. Deze termijn kan met vier weken verlengd worden.
  4. Als er ondanks bemiddeling geen oplossing wordt bereikt, dan zal de klachtenfunctionaris u desgewenst begeleiden richting de Geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
  5. De cliëntfolder van de SCAG kunt u hier downloaden. Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50.schermafbeelding-2016-12-03-om-15-42-19
  6.  U kunt dan ook schriftelijk een klacht indienen bij het secretariaat van de Stichting Tuchtrechtspraak Nederlandse Associatie voor Psychotherapie. Dit als uw klacht/het geschil betrekking heeft op de regels omtrent de beroepscode en het handelen van de therapeut hieromtrent.

Bewijs van inschrijving SCAG

René Goedhart