Scite et Cito

Systeemtherapie (NVRG)

Tegenwoordig wordt relatietherapie & gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut: systeemtherapeut. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Hiermee wordt bedoeld: de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben.

Omgeving

Vrijwel iedereen heeft een gezin, familie, vrienden of werk. Dit netwerk van relaties wordt ons sociale systeem genoemd. Bij het ontstaan én het oplossen van veel psychische of psychiatrische klachten, blijkt dit systeem een belangrijke invloed uit te oefenen. Daarom behandelt een relatietherapeut & gezinstherapeut niet alleen de klachten van de persoon zelf, maar is er ook aandacht voor het systeem waarvan de persoon deel uitmaakt. Vandaar de naam relatie- en gezinstherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Bewezen is dat als er ook aandacht wordt geschonken aan het sociale systeem, er sneller herstel optreedt op de korte en de lange termijn. Bovendien blijkt deze therapievorm goed toepasbaar bij iedere culturele achtergrond.

Genogram systeemtherapie

Systeemtherapie

De theorie is ontstaan vanuit verschillende psychologische stromingen, namelijk de gestaltpsychologie en de algemene systeemleer. De huidige toepassingen van de systeemtherapie zijn geïnspireerd door vier belangrijke stromingen, te weten: strategische, structurele, cybernetische en de contextuele stroming.

“Ik heb René Goedhart leren kennen als een professional die zijn vak verstaat. Open, integer, betrokken met de gave te verbinden. Zijn hoge empathische vermogen stelt hem in staat een klimaat te creëren waarin zijn klanten zich comfortabel voelen waardoor vooraf gestelde doelen behaald worden.”

Aanvullend

Systembrett wordt gebruikt bij familieopstelling, organisatieopstelling, coaching, supervisie en vele andere systemische opstellingen in particuliere en zakelijke context. Daarnaast is Rene opgeleid in: Taal Erbij, Yucel-methode en Brain Blocks.

Transcultureel

Ook  biedt René Goedhart transculturele systeemtherapie voor het Instituut Wij. Instituut WIJ richt zich op de twee primaire behoeften van elke cliënt, namelijk zich gehoord voelen door de hulpverlener en zich begrepen voelen. Instituut WIJ bereikt dit door de maatschappelijke- en etnische achtergronden, de culturele diversiteit en het netwerk van de cliënt te betrekken in de hulpvraag. Het hulpverleningstraject moet begrijpelijk en te volgen zijn voor de cliënt, zodat hij het traject zich goed eigen kan maken.

Werkwijze

Betrokkenen worden uitgenodigd voor een intake. Daarin komt aan de orde:

  • wat de klachten en problemen zijn;
  • hoe ze volgens betrokkenen zijn ontstaan;
  • wat ze voor hen betekenen;
  • wat het doel van de behandeling zal zijn;
  • wat er nodig is om gewenste veranderingen tot stand te brengen en wie daar welk aandeel in heeft;
  • hoeveel gesprekken er naar verwachting nodig zijn, en met welke frequentie deze zullen plaatsvinden;
  • hoe het effect geëvalueerd wordt

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Er wordt kennis over een kwetsbaarheid overgedragen en er kunnen vaardigheden aangeleerd worden om met een bepaalde kwetsbaarheid van een gezinslid om te gaan.
In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de zitting daarna wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen.

Systeemtherapie is een kortdurende therapie. Gemiddeld bestaat een behandeling uit 12 sessies. In bijna 65.6% van de gevallen is de therapie voltooid binnen 20 sessies en in 87,9% binnen 50 sessies. Relatietherapie (11,5 sessies) en gezinstherapie (9 sessies) hebben in vergelijking met individuele therapie (13 sessies) een kortere behandelduur. (bron: AAMFT)

René Goedhart is geregistreerd:
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten (NVRG-13383)
Nederlandse Kwaliteitsregister Systeemspecialisten (NKS-goe4368)

     

René Goedhart